جلسه دوم حاشیه های عمودی

آموزش ساخت Watermark در حاشیه متون به صورت عمودی تاریخ ۱۳/۱/۱۳۹۹ تمرین : دقیقا همه کارهای فیلم را روی یک سند دلخواه انجام دهید

جلسه دوم Validation ها

آموزش استفاده از Validation ها در Table تاریخ ۱۳/۱۲/۹۸ تمرین : فیلد های ایمیل و موبایل و سن را اعتبار رسنجی کنید