جلسه سوم – کلمه عبور

قرار دادن کلمه عبور بر روی Database تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ تمرین : یک پایگاه داده با کلمه عبور درست کنید و به آدرس zenhari@gmail.com ارسال کنید