درباره من

علایق و فعالیت های حرفه ایطراحی وب سایت
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روی ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻧﻮﻳﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار
برنامه نویسی اسکریپت به زبان Autoit
برنامه نویسی به زبان PHP
برنامه نویسی به زبان VBA در نرم افزار Excel و Accessﺳﻮاﺑﻖ کاری و تدریستدریس دوره ICDL
تدریس دوره طراحی صفحات وب با زبان PHP, jQuery, JavaScript با استفاده از نرم افزار Dreamweaver, Microsoft Expression
تدریس دوره اکسل پیشرفته و اکسل مهندسین
تدریس دوره اینترنت پیشرفته و کاربرد های اینترنت
تدریس دوره آموزش IT در گردشگری
تدریس دوره های مختلف در سامانه آموزش از راه دور
تدریس دوره کارگاه عملی
تدریس کاربرد کامپیوتر در حسابداری
تدریس دوره آموزش طراحی صفحات وب
تدریس دوره نرم افزار عملی ۱ و ۲
تدریس دوره کارگاه جستحو
تدریس دوره راه اندازی CMS طراحی قالب و …
راه اندازی Local Social Network
هدایت ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری موسسه در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آموزشی و اتوماسیون
اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻧﺮم اﻓﺰاری در مورد هوشمند سازی مدارس
تدریس دوره کاربردی کامپیوتر به صورت ویدیو کنفرانس به استان های مختلفﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﺮﺗبطﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی وب
ﻣﺴﻠﻂ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﻧﻮاع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی وب از ﺟﻤﻠﻪ CSS XML/XSLT, XHTML, JavaScript

زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮور ﺳﺎﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ASP (Classic) & PHP ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی Web Applicationﻫﺎ و CMSﻫﺎ
آشنا ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎی PayPal
ﻣﺠﺮب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ Autoit
مجرب در برنامه نویسی به زبان VBA در اکسل و اکسس
ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎتی Access – MySQL – SQL – Oracel
ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درMySQL

QR