علایق و فعالیت های حرفه ایطراحی وب سایت
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار
برنامه نویسی اسکریپت به زبان Autoit
برنامه نویسی به زبان PHP
برنامه نویسی به زبان VBA در نرم افزار Excel و Accessﺳﻮاﺑﻖ کاری و تدریستدریس دوره ICDL
تدریس دوره طراحی صفحات وب با زبان PHP, jQuery, JavaScript با استفاده از نرم افزار Dreamweaver, Microsoft Expression
تدریس دوره اکسل پیشرفته و اکسل مهندسین
تدریس دوره اینترنت پیشرفته و کاربرد های اینترنت
تدریس دوره آموزش IT در گردشگری
تدریس دوره های مختلف در سامانه آموزش از راه دور
تدریس دوره کارگاه عملی
تدریس کاربرد کامپیوتر در حسابداری
تدریس دوره آموزش طراحی صفحات وب
تدریس دوره نرم افزار عملی 1 و 2
تدریس دوره کارگاه جستحو
تدریس دوره راه اندازی CMS طراحی قالب و …
راه اندازی Local Social Network
هدایت ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاري موسسه در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آموزشی و اتوماسیون
اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻧﺮم اﻓﺰاري در مورد هوشمند سازی مدارس
تدریس دوره کاربردی کامپیوتر به صورت ویدیو کنفرانس به استان های مختلفﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺮﺗبطﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي وب
ﻣﺴﻠﻂ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي وب از ﺟﻤﻠﻪ CSS XML/XSLT, XHTML, JavaScript

زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮور ﺳﺎﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ASP (Classic) & PHP ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي Web Applicationﻫﺎ و CMSﻫﺎ
آشنا ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي PayPal
ﻣﺠﺮب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ Autoit
مجرب در برنامه نویسی به زبان VBA در اکسل و اکسس
ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎتی Access – MySQL – SQL – Oracel
ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درMySQL

QR

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *