اکسل مقدماتی


تومان ۱۵۰۰۰۰ ۲۰ ساعت
 • روز های شنبه دوشنبه
 • ساعت ۱۹ الی ۲۱
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی
عمومی

اکسل پیشرفته


تومان ۲۵۰۰۰۰ ۲۰ ساعت
 • روز های چهار شنبه پنج شنبه
 • ساعت ۱۹ الی ۲۱
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی
تخصصی

آموزش ورد


تومان ۱۰۰۰۰۰ ۱۵ ساعت
 • روز های یکشنبه سه شنبه
 • ساعت ۱۹ الی ۲۱
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی
عمومی

وردپرس


تومان ۲۵۰۰۰۰ ۲۰ ساعت
 • روز های شنبه دوشنبه
 • ساعت ۱۶ الی ۱۸
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی
تخصصی

ربات تلگرام


تومان ۱۵۰۰۰ ۲ ساعت
 • روز های دوشنبه
 • ساعت ۱۶ الی ۱۸
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی
عمومی

آموزش ویندوز


تومان ۱۵۰۰۰۰ ۲۰ ساعت
 • روز های یکشنبه سه شنبه
 • ساعت ۱۶ الی ۱۸
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی

پاورپوینت


تومان ۱۰۰۰۰۰ ۱۵ ساعت
 • روز های چهار شنبه پنج شنبه
 • ساعت ۱۶ الی ۱۸
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی
عمومی

اکسس


تومان ۱۵۰۰۰۰ ۲۰ ساعت
 • روز های شنبه دوشنبه
 • ساعت ۱۲ الی ۱۴
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی
عمومی

Adobe XD


تومان ۲۰۰۰۰۰ ۱۵ ساعت
 • روز های یکشنبه سه شنبه
 • ساعت ۱۲ الی ۱۴
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی
عمومی

SEO


تومان ۷۰۰۰۰۰ ۲۰ ساعت
 • جمعه
 • ساعت ۱۰ الی ۱۲
 • همراه با ارائه فیلم آموزشی
تخصصی