تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل IFERROR: بررسی خطا بودن یک سلول و نمایش یک مقدار پیش‌فرض به جای خطا.

تابع IFERROR در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع مهم و کاربردی است که به کمک آن می‌توان خطاهای موجود در یک سلول را شناسایی کرده و به جای آن‌ها مقادیر پیش‌فرض مشخصی را نمایش داد. با استفاده از این تابع، می‌توان از بروز خطاهای ناخواسته جلوگیری کرده و سلول‌هایی که دارای خطا هستند را به صورت مناسبی مدیریت کرد.

تابع IFERROR به صورت زیر عمل می‌کند:

IFERROR(value, value_if_error)

در این فرمول، value مقداری است که می‌خواهیم بررسی کنیم و value_if_error مقدار پیش‌فرضی است که می‌خواهیم به جای خطا نمایش داده شود. در صورتی که value برابر با خطایی مانند #N/A، #VALUE!، #REF!، #DIV/0!، #NUM!، #NAME! یا #NULL! باشد، تابع IFERROR مقدار value_if_error را بجای آن نمایش می‌دهد. در غیر این صورت، مقدار value به صورت عادی نمایش داده می‌شود.

با استفاده از تابع IFERROR می‌توانیم به راحتی خطاهای موجود در سلول‌ها را بررسی کرده و به جای آن‌ها مقادیر پیش‌فرضی تعیین کنیم. این موضوع در اکثر موارد بسیار مفید و کاربردی است زیرا باعث می‌شود نتایج دقیق‌تر و قابل اعتمادتری در تجزیه و تحلیل داده‌ها و گزارش‌ها ارائه شود.

برای مثال، فرض کنید داریم مقادیری را در سلول‌های A1 تا A5 وارد می‌کنیم و می‌خواهیم در سلول B1 تا B5 مقادیر A1 تا A5 را نمایش دهیم با این تفاوت که در صورت وجود خطا در سلول‌های A1 تا A5، مقدار پیش‌فرض “-” را نمایش دهیم. برای این منظور، می‌توانیم از تابع IFERROR به صورت زیر استفاده کنیم:

B1: =IFERROR(A1, “-“)
B2: =IFERROR(A2, “-“)
B3: =IFERROR(A3, “-“)
B4: =IFERROR(A4, “-“)
B5: =IFERROR(A5, “-“)

با اجرای این فرمول‌ها، در صورت وجود خطا در سلول‌های A1 تا A5، مقدار “-” به جای خطا در سلول‌های B1 تا B5 نمایش داده می‌شود. در صورتی که خطا در سلول‌ها وجود نداشته باشد، مقدار سلول‌های B1 تا B5 برابر با مقدار سلول‌های A1 تا A5 خواهد بود.

با استفاده از تابع IFERROR در اکسل، می‌توانیم به راحتی خطاهای موجود در داده‌ها را کنترل کرده و مقادیر پیش‌فرضی برای آن‌ها تعیین کنیم. این تابع می‌تواند در تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش‌ها بسیار مفید و کاربردی باشد و باعث افزایش دقت و قابل اعتمادی در نتایج می‌شود.