تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل ASIN: آرک‌سینوس یک عدد به رادیان.

تابع ASIN در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع پیش‌فرض است که برای محاسبه آرک‌سینوس عدد ورودی استفاده می‌شود. آرک‌سینوس (ASIN) عملکرد معکوس تابع سینوس است و ورودی آن باید در بازه -1 تا 1 باشد. خروجی این تابع مقدار زاویه‌ای است که سینوس آن برابر با عدد ورودی است.

مقادیر ورودی و خروجی تابع ASIN در اکسل باید به صورت رادیان باشند. رادیان واحدی است که برای اندازه‌گیری زاویه استفاده می‌شود و برابر با طول قوسی است که شعاع آن یک واحد است. برای تبدیل زاویه به رادیان می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

رادیان = زاویه * (π / 180)

در اکسل، برای استفاده از تابع ASIN، نیاز است مقدار عددی که می‌خواهیم آرک‌سینوس آن را محاسبه کنیم را به عنوان آرگومان وارد کنیم. به‌عنوان مثال، اگر بخواهیم آرک‌سینوس 0.5 را محاسبه کنیم، کد زیر را در یک سلول جدید وارد می‌کنیم:
=ASIN(0.5)

در این مثال، خروجی تابع ASIN برابر با 30 درجه (به رادیان) است. برای تبدیل رادیان به درجه، می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

درجه = رادیان * (180 / π)

مقدار خروجی تابع ASIN را در یک سلول دیگر قرار داده و با استفاده از رابطه‌ی فوق، مقدار آن را به درجه تبدیل می‌کنیم.

در نتیجه، استفاده از تابع ASIN در نرم‌افزار اکسل به کاربر امکان می‌دهد تا آرک‌سینوس یک عدد را به رادیان محاسبه کند و از آن در محاسبات خود استفاده کند.