تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور پایتون abs()

دستور پایتون abs()

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، تابع abs() برای محاسبه مقدار مطلق یک عدد استفاده می‌شود. مقدار مطلق یک عدد، فاصله آن عدد از مبدا (صفر) است و همواره به صورت مثبت بازگشت داده می‌شود.

ساختار تابع abs() در پایتون به صورت زیر است:

abs(x)

در این ساختار، x پارامتر ورودی تابع است که می‌تواند یک عدد صحیح (integer)، عدد اعشاری (float) یا حتی یک متغیر عددی باشد. این تابع به درستی مقدار مطلق x را محاسبه می‌کند و آن را به عنوان خروجی برمی‌گرداند.

برای مثال، برای محاسبه مقدار مطلق یک عدد صحیح مانند -5، از این تابع به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

result = abs(-5)
print(result)

خروجی این برنامه 5 خواهد بود، زیرا مقدار مطلق عدد -5 برابر با 5 است.

همچنین، می‌توان از این تابع برای محاسبه مقدار مطلق عدد‌های اعشاری نیز استفاده کرد. به عنوان مثال:

result = abs(-3.14)
print(result)

در این مثال، خروجی برنامه برابر با 3.14 است، زیرا مقدار مطلق عدد -3.14 برابر با 3.14 است.

در نتیجه، استفاده از تابع abs() در پایتون برای محاسبه مقدار مطلق اعداد، بسیار ساده و مفید است.