تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور پایتون map()

دستور map() یکی از دستورات پرکاربرد در زبان برنامه‌نویسی پایتون است که به کاربر امکان می‌دهد تا یک تابع را بر روی هر عنصری از یک ترتیب قابل تکرار اعمال کند. در اینجا، هر عنصر به تابع داده می‌شود و خروجی تابع را برمی‌گرداند. با استفاده از این دستور، می‌توان عملیات‌های تکراری را در یک خط کد کوتاه‌تر و خواناتر انجام داد.

دستور map() از سینتکس زیر استفاده می‌کند:

“`python
map(function, iterable)
“`

در اینجا، `function` یک تابع است که می‌خواهید روی هر عنصر از `iterable` اعمال شود. `iterable` می‌تواند یک لیست، تاپل، رشته یا هر ترتیب قابل تکرار دیگری باشد.

مثال:

“`python
def square(x):
return x**2

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
squared_numbers = map(square, numbers)
print(list(squared_numbers))
“`

خروجی:

“`
[1, 4, 9, 16, 25]
“`

در این مثال، تابع `square()` تعریف شده است که عدد ورودی را توان دو می‌کند. یک لیست از اعداد به نام `numbers` تعریف شده است. با استفاده از دستور `map(square, numbers)`، تابع `square()` بر روی هر عنصر از لیست `numbers` اعمال می‌شود و خروجی به صورت یک شیء map قابل تکرار برگشت داده می‌شود. با استفاده از تابع `list()`، مقدارهای خروجی را به یک لیست تبدیل کرده و آن را چاپ می‌کنیم.

استفاده از دستور map() می‌تواند در موارد متعددی مفید باشد، از جمله تبدیل مقادیر، اعمال یک تابع روی یک لیست از اشیاء و استفاده در توابع lambda. با استفاده از این دستور، می‌توانید کد خود را پاک‌تر و خواناتر نگه دارید و از تکرار کد جلوگیری کنید.