تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل ROUND: گرد کردن یک عدد به تعداد معین اعشار.

تابع ROUND در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع پرکاربرد است که برای گرد کردن یک عدد به تعداد خاص اعشار به کار می‌رود. این تابع اغلب در محاسبات مالی و آماری استفاده می‌شود و به کاربر امکان می‌دهد تا نتایج محاسبات خود را به شکل مطلوب گرد کند.

تابع ROUND در اکسل به شکل زیر تعریف می‌شود:

ROUND(number, num_digits)

در این تابع، number عددی است که می‌خواهیم آن را گرد کنیم و num_digits تعداد اعشاری است که می‌خواهیم عدد را به آن تعداد اعشار گرد کنیم.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم عدد 3.14159 را به دو رقم اعشار گرد کنیم. در این صورت از تابع ROUND به شکل زیر استفاده می‌کنیم:

ROUND(3.14159, 2)

نتیجه این عملیات برابر با 3.14 خواهد بود. عدد اصلی 3.14159 به دو رقم اعشار گرد شده است.

توجه داشته باشید که اگر num_digits از صفر کوچکتر باشد، تابع ROUND به شکل صحیح عدد را گرد می‌کند. به عنوان مثال، اگر عدد 3.14159 را به صفر رقم اعشار گرد کنیم، نتیجه برابر با 3 خواهد بود.

همچنین، اگر num_digits از صفر بزرگتر باشد، تعداد اعشاری که می‌خواهید عدد را به آن تعداد اعشار گرد کنید را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، اگر عدد 3.14159 را به چهار رقم اعشار گرد کنیم، نتیجه برابر با 3.1416 خواهد بود.

به طور خلاصه، تابع ROUND در اکسل یک ابزار قدرتمند برای گرد کردن اعداد به تعداد معین اعشار است. با استفاده از این تابع، می‌توانید نتایج محاسبات خود را به شکل دقیق و قابل فهم برای مخاطبین خود نشان دهید.