تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل IFERROR: بررسی خطا بودن یک سلول و نمایش یک مقدار پیش‌فرض به جای خطا.

تابع IFERROR در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع مهم و کاربردی است که به کاربر این امکان را می‌دهد تا در صورتی که یک سلول خطا داشته باشد، یک مقدار پیش‌فرض را به جای آن نمایش دهد. با استفاده از این تابع، می‌توان از خطاهای مربوط به عملیات ریاضی، پیدا کردن مقدار در یک مجموعه داده، جستجوی مقدار و … جلوگیری کرد و مقدار پیش‌فرض مورد نظر را نمایش داد.

ساختار تابع IFERROR به صورت زیر است:

IFERROR(value, value_if_error)

در این ساختار، value نشان‌دهنده مقداری است که می‌خواهیم بررسی کنیم و value_if_error نشان‌دهنده مقدار پیش‌فرض است که می‌خواهیم در صورتی که value خطا داشته باشد، نمایش داده شود.

برای مثال، فرض کنید در سلول A1 مقدار 10 و در سلول B1 مقدار 0 وجود داشته باشد. می‌خواهیم اگر سلول B1 خطا (تقسیم بر صفر) داشته باشد، جایگزین آن با عبارت “خطا” شود. در این صورت، فرمول زیر را می‌توان در سلول C1 قرار داد:

=IFERROR(B1/A1, “خطا”)

در این فرمول، B1/A1 برای تقسیم مقدار سلول B1 بر مقدار سلول A1 استفاده شده است. اگر این تقسیم درست انجام شود، نتیجه در سلول C1 نمایش داده می‌شود. اما اگر تقسیم بر صفر اتفاق بیفتد و خطایی رخ دهد، عبارت “خطا” به جای خطا نمایش داده می‌شود.

با استفاده از تابع IFERROR، می‌توان برای سایر عملیات ریاضی نیز عمل کرد. همچنین، می‌توان از این تابع برای بررسی خطا در جستجوی مقداری در یک مجموعه داده استفاده کرد و در صورتی که مقدار مورد نظر یافت نشود، مقدار پیش‌فرض را نمایش داد. این تابع به کاربر امکان می‌دهد که با کاهش احتمال خطاها، داده‌های خود را بهبود بخشد و توصیفات کاربردیتری ارائه دهد.

در نتیجه، تابع IFERROR یکی از توابع مهم اکسل است که باعث می‌شود داده‌های کاربر بیشترین اطمینان را داشته باشند و در صورت بروز خطا، مقدار پیش‌فرضی را به جای آن نمایش دهند. با استفاده از این تابع، کاربران قادر خواهند بود تا داده‌های خود را بهبود بخشند و از دقت و صحت بیشتری برخوردار شوند.