تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور پایتون tuple()

دستور پایتون tuple()

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، tuple یکی از ساختمان‌های داده‌ای است که مجموعه‌ای از عناصر غیرتغییرپذیر (immutable) را نگهداری می‌کند. به عبارت دیگر، بعد از ایجاد یک tuple، دیگر نمی‌توانید مقادیر آن را تغییر دهید. این در مقابل لیست‌ها که داده‌های تغییرپذیری را نگهداری می‌کنند، تفاوت مهمی است.

تاپل‌ها در پایتون معمولاً برای نگهداری داده‌هایی که تغییر نمی‌کنند و نیازی به تغییر آن‌ها نیست، استفاده می‌شوند. برای ایجاد یک tuple در پایتون، از عملگر () استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)

در این مثال، یک tuple با نام my_tuple ایجاد شده است و شامل اعداد ۱ تا ۵ می‌باشد. می‌توانید به المان‌های tuple با استفاده از شاخص‌ها دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال:

print(my_tuple[0]) # خروجی: 1
print(my_tuple[2]) # خروجی: 3

در این مثال، المان با شاخص ۰ و المان با شاخص ۲ از tuple my_tuple گرفته شده است.

همچنین، شما می‌توانید از تعدادی تابع برای انجام عملیات مختلف روی tuple استفاده کنید. به عنوان مثال:

len(my_tuple) # طول tuple را برمی‌گرداند
my_tuple.count(3) # تعداد تکرار المان ۳ در tuple را برمی‌گرداند
my_tuple.index(4) # ایندکس اولین تکرار المان ۴ را برمی‌گرداند

توجه داشته باشید که چون tuple‌ها غیرتغییرپذیر هستند، شما نمی‌توانید المان‌های آن را به روش معمول تغییر دهید. اما می‌توانید دو tuple را با هم ترکیب کنید و یک tuple جدید بسازید. به عنوان مثال:

tuple1 = (1, 2, 3)
tuple2 = (4, 5, 6)
new_tuple = tuple1 + tuple2
print(new_tuple) # خروجی: (1, 2, 3, 4, 5, 6)

در این مثال، دو tuple به نام tuple1 و tuple2 ایجاد شده است و سپس با استفاده از عملگر +، به یکدیگر اضافه شده‌اند و در نهایت یک tuple جدید به نام new_tuple ساخته شده است.

در نتیجه، tuple‌ها در پایتون برای نگهداری داده‌هایی که تغییر نمی‌کنند و نیازی به تغییر آن‌ها نیست، استفاده می‌شوند. همچنین، برای عملیات‌های مختلفی می‌توانید از توابع مربوط به tuple استفاده کنید.