تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل SUBSTITUTE: جایگزین کردن یک متن با متن دیگر.

تابع SUBSTITUTE یکی از توابع مهم در نرم‌افزار اکسل است که به کاربر امکان جایگزینی یک متن با متن دیگر را می‌دهد. این تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:

SUBSTITUTE(متن, متن_جستجو, متن_جایگزینی, [شماره_تکرار])

در این معادله، متن اولیه که می‌خواهیم در آن جایگزینی انجام دهیم، در پارامتر اول (متن) وارد می‌شود. سپس متنی که می‌خواهیم در متن اولیه جستجو کنیم و جایگزینی کنیم در پارامتر دوم (متن_جستجو) قرار داده می‌شود. در پارامتر سوم (متن_جایگزینی)، متنی که می‌خواهیم به جای متن جستجو شده در متن اولیه قرار دهیم، وارد می‌شود.

اگر بخواهیم تمامی ظاهری‌های متن_جستجو در متن را جایگزینی کنیم، باید پارامتر شماره_تکرار را حذف کنیم. اما اگر فقط ظاهری‌های خاصی از متن_جستجو را جایگزینی کنیم، می‌توانیم به کمک این پارامتر، شماره تکرارهای مورد نظر را مشخص کنیم.

برای مثال، فرض کنید متن “سلام دنیا” را داریم و می‌خواهیم کلمه “دنیا” را با “جهان” جایگزین کنیم. در این صورت، می‌توانیم از تابع SUBSTITUTE به صورت زیر استفاده کنیم:

SUBSTITUTE(“سلام دنیا”, “دنیا”, “جهان”)

نتیجه اجرای این تابع برابر با “سلام جهان” خواهد بود.

همچنین، اگر می‌خواهیم فقط اولین ظاهری از متن_جستجو را در متن جایگزین کنیم، می‌توانیم از پارامتر شماره_تکرار استفاده کنیم. برای مثال، اگر بخواهیم تنها اولین “دنیا” را در متن “سلام دنیا، دنیا خوب است” با “جهان” جایگزین کنیم، از تابع SUBSTITUTE به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

SUBSTITUTE(“سلام دنیا، دنیا خوب است”, “دنیا”, “جهان”, 1)

نتیجه اجرای این تابع برابر با “سلام جهان، دنیا خوب است” خواهد بود.

در نتیجه، تابع SUBSTITUTE در اکسل به کاربر امکان جایگزینی یک متن با متن دیگر را می‌دهد. با استفاده از این تابع می‌توانیم به راحتی و به سرعت متن‌های مختلف را ویرایش و تغییر دهیم.