تماس پشتیبانی

09035232531

پشتیبانی ایمیل

info@poouyeshlearn.ir

وبلاگ

دستور پایتون set()

در این مقاله، به بررسی دستور set() در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازیم. set() یک نوع داده‌ساختاری در پایتون است که مجموعه‌ای از عناصر منحصر به فرد و غیر تکراری را نگهداری می‌کند. در اینجا، توضیحات کاملی در مورد دستور set() و کاربردهای آن را ارائه خواهیم داد.

دستور set() در پایتون به صورت زیر عمل می‌کند:

“`python
my_set = set(iterable)
“`

در اینجا، `iterable` یک ترتیب قابل تکرار است که عناصر منحصر به فرد آن به عنوان عناصر مجموعه در `my_set` قرار می‌گیرند. عناصر در مجموعه بدون ترتیب ذخیره می‌شوند و نمی‌توان به آن‌ها با استفاده از اندیس دسترسی داشت.

استفاده از دستور set() به ما امکاناتی را می‌دهد که در دیگر داده‌ساختارها مانند لیست‌ها و رشته‌ها وجود ندارد. برخی از کاربردهای مهم دستور set() عبارتند از:

۱. حذف عناصر تکراری: با استفاده از دستور set() می‌توانیم عناصر تکراری را از یک ترتیب حذف کنیم. به عنوان مثال:

“`python
my_list = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]
my_set = set(my_list)
print(my_set)
“`

خروجی:

“`
{1, 2, 3, 4, 5}
“`

۲. عملیات مجموعه‌ای: دستور set() امکان انجام عملیات مجموعه‌ای مانند اجتماع، تفاضل، تقاطع و سایر عملیات مشابه را فراهم می‌کند. به عنوان مثال:

“`python
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {3, 4, 5}
union_set = set1.union(set2)
print(union_set)
“`

خروجی:

“`
{1, 2, 3, 4, 5}
“`

۳. عملیات عضویت و پیدا کردن تعداد عناصر: می‌توانیم با استفاده از عملیات عضویت مانند `in` بررسی کنیم که آیا یک عنصر در مجموعه وجود دارد یا خیر. همچنین با استفاده از تابع `len()` می‌توانیم تعداد عناصر موجود در مجموعه را بدست آوریم. به عنوان مثال:

“`python
my_set = {1, 2, 3, 4, 5}
print(3 in my_set) # True
print(len(my_set)) # 5
“`

خروجی:

“`
True
5
“`

در این مقاله، دستور set() در پایتون را بررسی کردیم و کاربردهای آن را بیان کردیم. این دستور به ما امکان حذف عناصر تکراری، انجام عملیات مجموعه‌ای و بررسی عضویت و تعداد عناصر را می‌دهد. با استفاده از این دستور، می‌توانیم به سادگی و با کد کمتر، عملیات‌های مرتبط با مجموعه‌ها را انجام دهیم.