تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور پایتون set()

در این مقاله، به بررسی دستور set() در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازیم. set() یک نوع داده‌ساختاری در پایتون است که مجموعه‌ای از عناصر منحصر به فرد و غیر تکراری را نگهداری می‌کند. در اینجا، توضیحات کاملی در مورد دستور set() و کاربردهای آن را ارائه خواهیم داد.

دستور set() در پایتون به صورت زیر عمل می‌کند:

“`python
my_set = set(iterable)
“`

در اینجا، `iterable` یک ترتیب قابل تکرار است که عناصر منحصر به فرد آن به عنوان عناصر مجموعه در `my_set` قرار می‌گیرند. عناصر در مجموعه بدون ترتیب ذخیره می‌شوند و نمی‌توان به آن‌ها با استفاده از اندیس دسترسی داشت.

استفاده از دستور set() به ما امکاناتی را می‌دهد که در دیگر داده‌ساختارها مانند لیست‌ها و رشته‌ها وجود ندارد. برخی از کاربردهای مهم دستور set() عبارتند از:

۱. حذف عناصر تکراری: با استفاده از دستور set() می‌توانیم عناصر تکراری را از یک ترتیب حذف کنیم. به عنوان مثال:

“`python
my_list = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]
my_set = set(my_list)
print(my_set)
“`

خروجی:

“`
{1, 2, 3, 4, 5}
“`

۲. عملیات مجموعه‌ای: دستور set() امکان انجام عملیات مجموعه‌ای مانند اجتماع، تفاضل، تقاطع و سایر عملیات مشابه را فراهم می‌کند. به عنوان مثال:

“`python
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {3, 4, 5}
union_set = set1.union(set2)
print(union_set)
“`

خروجی:

“`
{1, 2, 3, 4, 5}
“`

۳. عملیات عضویت و پیدا کردن تعداد عناصر: می‌توانیم با استفاده از عملیات عضویت مانند `in` بررسی کنیم که آیا یک عنصر در مجموعه وجود دارد یا خیر. همچنین با استفاده از تابع `len()` می‌توانیم تعداد عناصر موجود در مجموعه را بدست آوریم. به عنوان مثال:

“`python
my_set = {1, 2, 3, 4, 5}
print(3 in my_set) # True
print(len(my_set)) # 5
“`

خروجی:

“`
True
5
“`

در این مقاله، دستور set() در پایتون را بررسی کردیم و کاربردهای آن را بیان کردیم. این دستور به ما امکان حذف عناصر تکراری، انجام عملیات مجموعه‌ای و بررسی عضویت و تعداد عناصر را می‌دهد. با استفاده از این دستور، می‌توانیم به سادگی و با کد کمتر، عملیات‌های مرتبط با مجموعه‌ها را انجام دهیم.